1.   Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto obchodné podmienky podnikateľa:

 

Ing. Jan Novotný

Voroněžská 2550/10,

616 00 Brno,

 

Tel: 0949 410 501

Email: info@kabelkyzosveta.sk

 

IČO: 02209942

DIČ: CZ8402125138

 

nezapísaného vo verejnom registri a podnikajúceho tiež pod obchodnou firmou označovanou ako „kabelky zo sveta“, upravujú v súlade s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou v postavení spotrebiteľa prostredníctvom internetových obchodov predávajúceho www.kabelkyzosveta.cz 

1.2.Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kde osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

 

1.3 obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom sa rieši podľa individuálne zjednaných podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.

 

  1.    Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

2.1. Každá prezentácia tovaru, umiestnená na webovom rozhraní obchodu www.kabelkyzosveta.sk je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

2.2.Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetových obchodov, prostredníctvom telefónu je záväzným  návrhom kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí bezodkladne prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je prijatie predávajúceho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

2.3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu.

2.4.Kúpna zmluva je uzatvorená prijatím návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pri čom za prijatie sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo výslovné prijatie predávajúceho prostredníctvom emailu.

2.5.Ceny tovaru a vybraných služieb (napr. dobierka (PM1) ) uvedené na webovom rozhraní sú v EUR (€) vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.

2.6.Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.7.Kúpna zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jeho riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

 

  1.    Platobnépodmienky

 

3.1.Cenu  tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcim spôsobom:

 

a.)  V hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

b.)  V hotovosti na výdajných predajniach

c.)    Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho

d.)  Bezhotovostne prostredníctvom služby GOPay

 

 

3.2. U tovaru vyrábaného priamo na prianie zákazníka (zákazková výroba) je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zálohu vo výške predajnej ceny vopred.

 

3.3.Predávajúci zasiela spolu s tovarom kupujúcemu doklad emailovou formou, ktorý však neslúži ako daňový doklad. Daňový doklad zasiela predávajúci na písomné (emailom) alebo telefonické vyžiadanie kupujúceho.

 

 

 

  1.    Preprava a dodanie tovaru

 

4.1.Náklady na poštovné a balné objednaného tovaru je ZADARMO od výše nákupu nad 120€. Kupujúci je povinný uhradiť dobierku vo výške 2 EUR vrátane DPH, pokiaľ si tento spôsob platby za objednaný tovar zvolil. Ostatné možnosti platby za objednaný tovar sú ZADARMO! Podrobnosti o doprave a platbe nájdete na  https://www.kabelkyzosveta.sk/content/20-vratenie-tovaru

4.2.Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akéhokoľvek porušenia toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

4.3.V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

4.4.V prípade objednania tovaru kupujúcim do niektorého z výdajných miest spol. Zásielkovňa s.r.o má kupujúci právo si zásielku pred zaplatením rozbaliť a prezrieť. Keď kupujúci zistí porušenie alebo rozpor s kúpnou zmluvou, zásielku bezodkladne nechá v danom výdajnom mieste a odchádza preč „bez platenia“. Toto právo vzniká kupujúcemu a je uvedené v obchodných podmienkach www.kabelkyzosveta.cz (predávajúceho) i dopravcu (Zásielkovňa s.r.o.)

 

  1.     Odstúpenie od zmluvy

 

5.1.Kupujúci má v súlade s ust. §1829 odst.1 občianskeho zákonníkaprávo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to lehote 14 dní. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote najlepšie prostredníctvom emailu alebo písomne na adresu predávajúceho. K oznámeniu o odstúpení môže kupujúci využiť faktúru ako prílohu emailu, ktorým bol zákazník informovaný, že objednaný tovar bol odoslaný. Na tento doklad (faktúru) ručne napíše „odstupujem od zmluvy“ dátum, číslo bank. účtu, pre vrátenie peňazí a podpíše sa. Taktiež môžete využiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie, nie je to však vaša povinnosť.

5.2.V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim v krátkom čase, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia zaslaný predávajúcemu poštou alebo zanechaný na jednom z výdajných miest spoločnosti Zásielkovňa s.r.o (pobočky nájdete tu) a zároveň opatrený štítkom s čiarovým kódom, ktorý predávajúci zašle kupujúcemu emailom spolu s podrobným návodom po oznámení odstúpenia od zmluvy. Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru. Maximálne náklady sú odhadované vo výške 0-6 EUR.

5.3.V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od oznámenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, nie však skôr, ako bude predmetný tovar kupujúcim vrátený (popr. zanechaný na výdajnom mieste spol. Zásielkovňa s.r.o). Vrátenie peňažných prostriedkov prebieha výhradne prevodom na bankový účet kupujúceho. Predávajúci je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy.

5.4.Kupujúci má v súlade s §1832 občianskeho zákonníku nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravou tovaru (poštovné) pri jeho kúpe (nie pri vrátení). Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia §1837 občianskeho zákonníku nejde mimo iné od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

a.)  O dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (zákazková výroba)

b.)  O dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlemu kazeniu, ako i tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom

c.)   O dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré  spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

d.)  O dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, keď porušil ich pôvodný obal.

 

5.5.Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný, čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že keď dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

5.7.Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V takom prípade o tom kupujúceho informuje prostredníctvom emailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

 

  1.    Práva z vadného plnenia

 

6.1.Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri preberaní nemá vady, a že v dobe keď kupujúci tovar prevzal:

 

a.)  Má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodlii, a keď chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popisujú alebo ktoré kupujúci očakáva s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy  nimi vykonávané.

b.)  Sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa.

c.)   Tovar odpovedá kvalite alebo prevedeniu dohodnutého vzoru alebo predlohy, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzoru alebo predlohy

d.)  Je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo kvalite

e.)  Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

6.2.Ustanovenia uvedené v čl. 6.1. týchto obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná. U použitého tovaru na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru

6.3. Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

6.4. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a.)  Na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaniu chýbajúcej veci

b.)  Na odstránenie vady opravou veci

c.)   Na primeranú zľavu z kúpnej ceny

d.)  Na odstúpenie od zmluvy

6.5.Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

6.6.Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese

 

Ing. Jan Novotný

 

Voroněžská 10, Brno, PSČ 616 00

 

Email: info@kabelkyzesveta.cz

 

Je potrebné vrátenie alebo reklamáciu oznámiť emailom alebo telefonicky! Adresa pre uplatnenie práva z vadného plnenia a/alebo vrátenia tovaru v lehote štrnásť dní(14) dní bez udania dovodu, táto adresa nie je adresou pre zasielanie tovaru! Pre reklamácie a vrátenie, postupujte podľa bodu 5.1.  a 5.2. týchto obchodných podmienok.

 

 

  1.    Informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov

 

7.1.Predávajúci týmto kupujúci (v postavení spotrebiteľa) v zmysle ustanovenia §14 zákona č. 634/1992 SB. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej tiež iba „zákon o ochrane spotrebiteľa“) informuje, že prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré sa nepodarilo urovnať priamo, je možné tiež riešiť formou mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Vecne príslušným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia, IČO: 000 20 869, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz. Právna úprava mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je obsiahnutá hlavne v ustanoveniach § 20da násl. zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

  1.    Ochrana osobných údajov

 

8.1.Predávajúci sa zaväzuje, že so všetkými osobnými údajmi poskytnutými kupujúcim je naložené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000Sb. Osobné údaje slúžia výhradne pre účely predávajúceho a nie sú poskytované tretej strane okrem prepravcov, ktorým sú predávané iba údaje nevyhnutne nutné  pre prepravu tovaru kupujúcemu.

8.2.Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať písomne predávajúceho o zmenu či vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho.

8.3. Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú.

 

 

V Brne dňa 25.9 2018

 

 

 

 

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy(

___________________________________________________________________

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Ing. Jan Novotný

Voroněžská 2550/10, 616 00 Brno,

info@kabelkyzesveta.cz

-       Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

-       Dátum objednania (*) / dátum obdržania (*)

-       Meno a priezvisko spotrebiteľa, spotrebiteľov

-       Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

-       Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba v prípade, že je tento formulár zasielaný v listinnej podobe)

-       Dátum

 

(*) nehodiace sa preškrtnite alebo údaje doplňte